Regulament de Ordine Interioară

Comuna Sârbi, ca autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite prinLegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al Primarului, denumită Primărie. Ea duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii locale.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului

Regulamentul de salubrizare al Comunei Sârbi

Regulamentul privind normele de gospodărire comunală

Regulamentul privind reglementarea traficului greu in Comuna Sârbi